logo

联络我们

博爱中医查询

 • 地址

  沙田大围文礼路2号沙田(大围)诊所地下

 • 电话号码

  2479 2126

 • 传真号码

  2691 1236

 • 中医戒烟热线

  2607 1222

 • 网页

  https://cms.pokoi.org.hk/

博爱医院董事局总办事处

 • 地址

  元朗坳头博爱医院赛马会护理安老院大楼UG层

 • 电话号码

  2479 0022 (董事局活动查询)

 • 传真号码

  2479 5025

 • 捐款热线

  2479 3300

 • 电邮

  [email protected]

 • 网页

  https://pokoi.org.hk

查询表格

閣下如有任何查詢或意見,可填寫以下表格或電郵至 [email protected]